From self-doubt to self-assurance: The European External Action Service as the indispensable support for a geopolitical EU

Författare: Blockmans Steven, Hillion Christophe, Vimont Pierre

Rivaliteten i dagens värld borde ge EU anledning att agera som en samlande kraft. Ändå har EU:s länder svårt att fokusera på det gemensamma intresset. Europeiska utrikestjänstens tioårsdag ger därför tillfälle att granska vilken roll den spelar för EU:s utrikespolitik. Denna rapport om EU:s utrikestjänst är resultatet av ett forskningssamarbete där Sieps har medverkat. (Januari 2021)

Rivaliteten i dagens värld borde vara en tillräcklig anledning för EU att agera som en samlande kraft, om så bara för att inte bli utmanövrerad av stormakter. Ändå har EU:s länder och institutioner fortfarande svårt att bortse från meningsskiljaktigheter och fokusera på det gemensamma intresset.

Europeiska utrikestjänstens tioårsdag utgör därför ett lämpligt tillfälle att titta närmare på hur den bidrar till en mer aktiv, samstämmig och synlig europeisk utrikespolitik.

Utrikestjänsten har uppnått viktiga resultat men har trots det inte tillräckligt stöd från medlemsstaterna och andra delar av EU:s förvaltning. Mot den bakgrunden har en arbetsgrupp ägnat sig åt utrikestjänstens nuvarande och potentiella uppdrag, med hänsyn till det dynamiska ekosystem där tjänsten är verksam.

Efter att ha dragit viktiga lärdomar från tjänstens första årtionde har gruppen formulerat 30 rekommendationer om hur de identifierade bristerna kan åtgärdas. Målet är att ge ett bidrag till uppgiften att forma en distinkt europeisk diplomati. Nyckeln ligger i att utveckla utrikestjänstens arbetsmetoder så att den får tillräckligt stor flexibilitet för att tänka, föreslå och agera, mer rörlighet för att väga in ett internationellt landskap i snabb förändring och mer beslutsamhet för att spela en ledande roll.

Slutsatsen är att institutionen kan tjäna EU:s gemensamma intressen bättre och verkligen spela sin roll inom EU:s alla yttre åtgärder genom att göra mycket mer av sina viktigaste tillgångar.

 

Arbetsgruppsmetoden består i en strukturerad dialog mellan experter, (tidigare) politiker, diplomater, beslutsfattare samt företrädare för näringsliv, icke-statliga organisationer, universitet och/eller tankesmedjor, vilka samlas för flera möten. Rapporter från arbetsgrupper är slutresultat av forskning som bedrivs oberoende. Denna rapport är frukten av ett intensivt forskningssamarbete mellan the Centre for European Policy Studies (CEPS), Sieps och Friedrich Ebert Stiftung.