Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice: A Casebook Overview of Key Judgments since the Portuguese Judges Case

Författare: Pech Laurent, Kochenov Dimitry

Under senare år har EU-domstolen stärkt rättsstaten som bindande värde inom EU. Förändringen är ett resultat av flera banbrytande beslut och domar under perioden 2018 till 2021 och ska ses mot bakgrund av rättsstatens tillbakagång i vissa medlemsstater. Enligt professorerna Laurent Pech och Dimitry Kochenov står denna rättspraxis för en djupgående förändring av EU som konstitutionellt system. (2021:3)

Under senare år har respekten för rättsstaten minskat i flera medlemsstater. Detta påverkar hela unionen, eftersom rättsstaten är en politisk och rättslig förutsättning för EU-samarbetet. EU-institutionerna har därför vidtagit åtgärder, både genom att ta fram nya verktyg och genom att använda verktyg som tidigare inte har behövts.

I denna rapport analyserar Laurent Pech och Dimitry Kochenov, båda professorer i juridik, EU-domstolens bedömningar i förhållande till rättsstatens tillbakagång. Rapporten är utformad som en rättsfallsstudie och består av en ingående granskning av de beslut och domar som har haft en central betydelse för rättsstatens ställning i domstolens rättspraxis. Den period som omfattas sträcker sig från februari 2018 till juli 2021.

Detta är första gången EU-domstolens rättspraxis om rättsstaten analyseras samlat och systematiskt, och granskningen är därför den första i sitt slag.

Författarna visar att EU-domstolen framför allt har utvecklat mer detaljerade och bindande normer för domstolars oberoende. Ett senare och viktigt klargörande är att medlemsstaterna inte får anta lagar och bestämmelser som innebär en försämring av rättsstaten.

Den generella slutsatsen är att rättsstatsprincipen därmed är på väg att bli ett värde som kan göras gällande i domstol både på nationell nivå och på EU-nivå. EU-domstolen har nämligen preciserat att alla domstolar i EU ingår i samma system, ett klargörande som enligt författarna innebär att EU:s konstitutionella system fördjupas.

I rapporten framhåller författarna vidare att EU-domstolen är den EU-institution som hittills har varit mest aktiv när det gäller försvaret av rättsstaten, även om de också konstaterar brister i domstolens bedömningar. Bristerna påverkar bland annat dem som investerar i medlemsstater utan en fungerande rättsstat, liksom personer som utlämnas till sådana medlemsstater med stöd av en europeisk arresteringsorder.

Enligt författarna står denna rättspraxis för en av de viktigaste förändringarna inom EU-rätten sedan 1960-talet. Samtidigt framhåller de att domstolar har begränsade möjligheter att påverka samhällen som går i auktoritär riktning.

 

I rapportens inledande och avslutande kapitel ger författarna en övergripande analys av vad EU-domstolens rättspraxis om rättsstaten har inneburit. Kapitel 2 till 6 innehåller både utdrag ur och ingående analyser av enskilda beslut eller domar. Sammanfattningar på engelska och svenska kan laddas ner här nedan.