Energy Efficiency in Central and Eastern Europe: an Elephant in the Room

Författare: Popov Julian

Energieffektiviteten i västra Europa är inget att skryta om, men värst är läget i Central- och Östeuropa. Detta får negativa konsekvenser för regionens hälsa, ekonomi och säkerhet. I denna Europapolitiska analys beskriver Julian Popov, tidigare miljöminister i Bulgarien, hur problemet ser ut och föreslår lösningar på både nationell nivå och EU-nivå. (2023:3epa)

1970-talets energikris fick européerna att inse värdet av energieffektivitet. Sedan dess har skälen att slösa så lite av denna värdefulla resurs som möjligt bara blivit starkare. Inte minst eftersom fossilberoendets negativa konsekvenser för klimatet blivit en allmän insikt. Vidare hänger bristande energieffektivitet ihop med ett importberoende som kan försvaga den nationella säkerheten.

Sedan millennieskiftet har ökad energieffektivitet också varit en prioritet för EU. Vissa framsteg har gjorts, men de är otillräckliga och ojämnt fördelade. EU-anslagen i detta syfte kan också hanteras bättre. Problemen är som mest akuta i Öst- och Centraleuropa, där energiförbrukningen per invånare är högre samtidigt som produktiviteten är lägre.

Länderna i regionen har mycket att vinna på att ta krafttag för ökad energieffektivitet. Det skulle gynna innovation, förbättra hälsa, minska energifattigdom, öka köpkraften och stärka staternas motståndskraft. I slutändan skulle åtgärderna bidra till ekonomisk och social konvergens, vilket är en hög prioritet för EU.

I denna analys rekommenderar Julian Popov, tidigare miljöminister i Bulgarien och numera vid European Climate Foundation, några konkreta åtgärder för att driva på nödvändiga förändringar. Bland annat borde Europeiska kommissionen, enligt författaren, se till att nationella nödplaner för energibesparing tas fram och att en regional finansieringsplattform för energieffektivitet etableras. Syftet med en sådan plattform skulle vara att tillgodose det akuta behovet av investeringar för förbättrad energieffektivitet i byggnader, inom transport och industri. Författaren föreslår vidare åtgärder inom flera politikområden – finans, industri och utbildning – och manar till handlingskraft.

I mars 2023 hölls ett rundabordssamtal med representanter från kommissionen, europeiska regeringsföreträdare och forskare kring temat för Popovs analys. En skriftlig sammanfattning av samtalet finns att ladda ned här.