Försvarsklausulen i EU-fördraget – i ljuset av Sveriges ansökan om Natomedlemskap

Författare: Österdahl Inger

Rysslands invasion av Ukraina har aktualiserat frågan om vilken hjälp Sverige skulle kunna räkna med från andra länder vid ett militärt angrepp. I denna Europapolitiska analys visar Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, att EU:s försvarsklausul till form och innehåll är mycket lik Natos motsvarande, men ändå inte tycks garantera samma stöd. (2023:2epa)

Artikel 42.7 i EU-fördraget och artikel 5 i Natofördraget handlar båda två om kollektivt försvar. Klausulerna liknar varandra i ordalydelse och tycks båda förpliktiga de respektive organisationernas medlemmar att bistå varandra vid ett militärt angrepp. I Sverige har artikel 42.7 inte diskuterats särskilt mycket förrän Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ansågs försämra det svenska säkerhetsläget.

I denna Europapolitiska analys undersöker Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, vilken rättslig status artikel 42.7 i EU-fördraget har. Innebär den en rättsligt bindande förpliktelse till gemensamt försvar vid ett militärt angrepp på en medlemsstat i EU? Det tycks inte alltid ha uppfattats så, vilket enligt Österdahl blir tydligt vid en jämförelse med artikel 5 i Natofördraget, som allmänt uppfattas som ovillkorligt förpliktande.

Sverige har haft ett ambivalent förhållande till artikel 42.7, menar författaren. Ofta har svenska politiska företrädare menat att artikeln inte är rättsligt bindande. Samtidigt har Sverige förklarat sin solidaritet i händelse av militärt angrepp på andra EU-länder på andra sätt.

Analysen visar att artikel 42.7 i EU-fördraget och artikel 5 i Natofördraget är mycket lika, när det gäller både innehåll och grad av förpliktelse. Att det inte uppfattas så förklarar författaren delvis med att de två organisationerna har olika karaktär: Nato har en gemensam försvarsplanering i betydligt högre grad än EU.

Analysen innehåller också genomgång av regeringsformens regler för hur Sverige kan ge och ta emot militärt stöd.

Denna publikation presenteras och diskuteras vid ett seminarium 8 mars. Läs mer här!