Irregular Immigration in the European Union (2016:2epa)

20 juni 2017 15:47 Madeline Zavodny, Pia M. Orrenius

Den illegala in­vandringen ökar i takt med att antalet migranter blir allt fler. I denna europa­politiska analys diskuteras den illegala migrationen i EU ur ett ekonomiskt perspektiv.

Is there flexibility in the European Semester process? (2016:1)

20 juni 2017 15:47 Sonja Bekker

Euro­krisens konsekvenser har lett till ett ökat intresset för sam­ordning av medlems­staternas offentliga finanser på europeisk nivå. Det inbegriper även granskning av socio­ekonomiska frågor inom ramen för den europeiska planerings­terminen.

Energy Union and EU global Strategy: The undefined link (2015:5)

20 juni 2017 15:47 Far Shahrazad, Youngs Richard

EU:s planerade energi­union är en politisk strategi som syftar till att garantera energi­omställning, europeisk försörjnings­trygghet, en integrerad europeisk energi­marknad och energi­effektivisering.

Completing the Union: Is the European Energy Union Really Real? (2015:25epa)

20 juni 2017 15:47 James Harold

I februari 2015 antog Europeiska kommissionen sin strategi för en europeisk energi­union. I den efter­lyser man ”en grund­läggande om­vandling av Europas energi­system” i syfte att garantera alla konsumenter i Europa ”säker, håll­bar, konkurrens­kraftig och ekonomiskt över­komlig energi”.

The constitutional and historical relevance of the AFSJ and the CFSP/ESDP (2015:23epa)

20 juni 2017 15:47 Fichera Massimo

Den historiska ut­vecklingen och fram­växten av regel­verket inom å ena sidan ramen för EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa (OFSR) och å andra sidan den gemensamma utrikes- och säkerhets­politiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvars­politiken (EFSP) åter­speglar viktiga bestånds­delar av EU som global aktör.

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare