Remiss: Europeiska kommissionens förslag till förordning om stöd för ammunitionsproduktion (ASAP) KOM (2023) 237

Sieps har, med snäv tidsram, ombetts yttra sig över kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av en akt till stöd för ammunitionstillverkning.

Ladda ner remissvaret i sin helhet här.